Skip to content

Vreedzaam

Wij gebruiken de werkwijze van De Vreedzame School om onze kinderen sociale vaardigheden aan te leren. Als team streven we er bovendien naar om de kinderen ‘voor te leven’ wat we van hen verwachten.

Vreedzame school

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich mede verantwoordelijk voelen voor de sfeer op school. Met De Vreedzame School werken we met de kinderen aan sociale competenties en burgerschap. We leren kinderen over waarden en normen. De Vreedzame School werkt preventief. Leerlingen vervullen zelf een rol bij conflictbemiddeling en worden daarbij begeleid.

5 Ridderregels

Hiervoor hebben wij met elkaar 5 ridderregels opgesteld:

  • Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en met plezier kan leren.
  • Wij zijn een school waar iedereen gelijk, maar niemand hetzelfde is.
  • Wij helpen elkaar in de klas, de school en erbuiten. Iedereen kan iets betekenen.
  • Jouw stem doet ertoe. We luisteren naar elkaar en als er conflicten zijn, lossen we die samen op.
  • Wij houden rekening met elkaar en proberen ons in een ander te verplaatsen.

Vreedzame wijk

Terwijde is sinds een aantal jaren een Vreedzame Wijk. Dat wil zeggen dat kinderopvang, BSO, bibliotheek, sportverenigingen e.d. met dezelfde uitgangspunten werken. De Ridderhof sluit hier goed bij aan. Voor meer info: www.vreedzameschool.nl